Υλικά Αρμού

Τα υλικά αρμού διακρίνονται στα ενσακισμένα και στα ετοιμόχρηστα σε δοχείο

Yλικά Aρμού

Η ποιότητα μιας κατασκευής με γυψοσανίδες είναι ανάλογη με την ποιότητα των αρμών της.  Η εξ’ εργοστασίου διαμόρφωση των κατά μήκος άκρων των γυψοσανίδων παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ποιοτική κατασκευή του αρμού,  από πλευράς τόσο αντοχής όσο και εμφάνισης.
Ωστόσο, τα υλικά αρμού και φινιρίσματος είναι αυτά που διασφαλίζουν κατασκευή υψηλής αντοχής και επιφάνεια κορυφαίας επιπεδότητας.
Τα υλικά αρμού διακρίνονται στα ενσακισμένα και στα ετοιμόχρηστα σε δοχείο.

Τα ενσακισμένα αποτελούνται από γύψο και πρόσμικτα που τους προσδίδουν τις απαιτούμενες συγκολλητικές ιδιότητες.  Παράγονται σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης και προσφέρονται σε συσκευασία σάκων των 5kg και 25kg.

Τα ετοιμόχρηστα υλικά αρμού είναι ακρυλικής βάσης και προσφέρουν συγκεκριμένη υψηλή ποιότητα κατασκευών αφού το μίγμα είναι έτοιμο από την βιομηχανία. Επιπλέον ο εφαρμοστής κερδίζει χρόνο προετοιμασίας  και μηδενίζει τις φύρες του υλικού.  Προσφέρονται σε δοχεία των 5lt και 28lt.

τα υλικά αρμού και φινιρίσματος είναι αυτά που διασφαλίζουν κατασκευή υψηλής αντοχής και επιφάνεια κορυφαίας επιπεδότητας.